Salı , 1 Aralık 2020

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Birim Müdürü: İmar ve Şehircilik Müdürü İsmail KANDEMİR

Görev ve Çalışma Yönetmeliği

Bağlı Olunan Başkan Yardımcısı: Salih PALAZ
Adres: Özgürlük Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi No:108 Çayırova Belediyesi Hizmet Binası Kat:2 Çayırova/KOCAELİ
Telefon: 0 262 743 79 09 Dahili: 1123
E-posta: imar@cayirova.bel.tr

• Vatandaşın imar ile ilgili yıkım ruhsatı, yapı ruhsatı ,yapı kullanma izin belgesi (iskân belgesi) taleplerini değerlendirerek sonuçlandırmak.

• Belediye bünyesinde bulunan birimlerin imar ile ilgili taleplerini değerlendirerek sonuçlandırmak ve ortaklaşa yapılacak işlerde koordinasyona katılmak.

• Yapı ruhsatı verilmeden önce; Gerektiği durumda ilgili kurum ve kuruluşlardan görüş almak, yapılara verilecek kotu belirlemek, belediyemize sunulan avan projeyi onaylamak, ruhsat eki projelerin incelemesini yaparak onaylamak, harç hesabı yaparak, tahakkukunu sağlamak.

• Ruhsat ve eklerine göre inşaat faaliyetleri tamamlanmış yapılar için yapı kullanma izin belgesi (iskân) vermek.

• Belediyeye sunulan projelerin Kat irtifakı ve vaziyet planları ile bağımsız bölüm planlarını onaylamak.

• İskan seviyesine gelmiş yapılarda Asansör kontrolü yapılarak işletme ruhsatı vermek ve kontrollerinin yapılmasını denetlemek.

• Su basman seviyesine gelen yapıların zemin – temel vizelerini yapmak.

• Yapı denetim firmaları ile ilgili olarak, hak ediş taleplerini değerlendirerek sonuçlandırmak, yapı denetim firmaları tarafından düzenlenen iş bitirme belgelerini onaylamak, yapı denetim firmaları veya denetçi istifaları sonrasında gerekli tespit ve yazışmaları yapmak.

• Yapı Denetim Kanununa göre inşa edilen yapılar için yılsonu seviye tespitlerini yapmak.

• 6306 sayılı Afet Riski Altındaki alanların dönüştürülmesi hakkında kanun kapsamında müdürlüğün sorumluluğundaki işlemleri yapmak.

• Zemin durum belgesi vererek, bu belgeye göre hazırlanan zemin etüt raporlarını incelemek ve onaylamak.

• Teknik uygulama sorumlularının sicillerini takip etmek, görevlerini mevzuata uygun olarak yapmayanları ilgili meslek kuruluşuna bildirmek.

• Uygulama İmar planı bulunmayan alanlarda Uygulama İmar planlarını yapmak ve yaptırmak.

• 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilat taleplerini değerlendirerek meclise göndermek, imar komisyonu çalışmalarında komisyona bilgi vermek.

• Meclis tarafından kabul edilerek askıya çıkarılan uygulama imar planlarına askı süresi içersinde yapılan itirazları değerlendirmek, karar alınması için dosyayı meclise göndermek ve sonuçlandırmak.

• Yetki sınırları içinde bulunan tüm alanlarda imar düzenlemesi yapmak suretiyle daha iyi ve yaşanılabilir bir çevre oluşturmak.

• Vatandaşlarımızın imar plan tadilatları ile ilgili her türlü şikayet ve taleplerini değerlendirmek ve sonuçlandırmak.

• Çizili ya da bilgi amaçlı imar durumlarını hazırlamak.

• Yeni yapılacak yapılar için istikamet hattını belirlemek.

• Talebi halinde plankote onayı, halihazır durum onayı ve kontrolü,vize krokisi,cins değişikliği,şuyulandırma işlemlerini yapmak.