Yapı Kontrol Müdürlüğü

İSKAN BAŞVURU EVRAK LİSTESİ

1-    Yapı ruhsatı bulunan yapıların, yapı ruhsatı eki tasdikli projelerine ve eklerine, ilgili mevzuata, fen ve sanat kaidelerine uygun olarak inşa edilmesini ve tamamlanmasını takip etmek,
•       Su basman seviyesine gelen yapıların kontrollerini gerçekleştirmek, bu konuya ait gerekli tutanak ve yazışmaları yapmak,
•       Yapı Denetim Kanunu ve bağlı mevzuata göre inşa edilen yapılar için yılsonu seviye tespitlerini gerçekleştirmek, bu konuya ait gerekli tutanak ve yazışmaları yapmak
•       Yapı denetim firmalarının hakedişlerinin %10, %20, %60, %80, %95 ve %100 seviyelerinde proje uygunluk kontrollerini yapmak,
•       Yapı denetim kuruluşları ile ilgili olarak, hak ediş taleplerini değerlendirerek sonuçlandırmak, yapı denetim kuruluşlarına iş bitirme belgesi düzenlemek,
•       Yapı denetim kuruluşlarının, yapı müteahhitlerinin, şantiye şeflerinin ve yapı denetçilerinin istifaları sonrasında gerekli tespitleri yapmak, tutanakları düzenlemek ve yazışmaları yapmak,
•       Yapı ruhsatı alındıktan sonra ruhsatın geçerlilik süresi içinde yapımına başlanan binalarda, ruhsat süresi içerisinde ruhsat ve eklerine aykırı olarak yapılan imalatlarla ilgili tespitlerin yapılarak, “yapı tespit ve inceleme tutanağı” düzenlemek ve bu tutanağa istinaden yapı durdurma tutanağı” düzenlenmesini sağlamak için Kaçak Yapı Servisi' ne göndermek,
•       Teknik uygulama sorumlularının sicillerini takip etmek, görevlerini mevzuata uygun olarak yapmayanları ilgili meslek kuruluşuna bildirmek,
•       Yapı Denetim kuruluşları ile ilgili her türlü müracaat ve şikâyetleri yerinde değerlendirip gerekli işlemleri yapmak,
•       Yapı ruhsatı ve eklerine uygun olarak inşa edilmiş olan yapılara Yapı Kullanma İzin Belgesi tanzim etmek,
2-    Asansörlerle ilgili olarak;
•       İlgili mevzuata uygun olarak asansörün ruhsat eki projelere uygunluğunu kontrol etmek
•       Asansörlerin tescil öncesi denetimini yapmak, asansöre ait evrak dosyasını kontrol etmek ve Asansör Tescil Belgesi düzenlemek.
•       Piyasa arz edilmiş ve tescili düzenlenmiş olan asansörlerin periyodik kontrol denetimini yapmak üzere, asansör periyodik muayene kuruluşunu belirlemek ve muayene kuruluşuna asansörleri denetlettirmek ve denetimlerin yapılıp yapılmadığına dair süreci takip etmek,
•       Asansörlerin periyodik kontrol denetimi sonucunda, güvensiz ve kusurlu olarak belirlenen asansörlerin mühürlenmesini sağlamak,
3- Görev yetki ve sorumlulukları ile ilgili Vatandaş (özel ve tüzel kişiler) şikayet ve taleplerini değerlendirmek ve sonuçlandırmak,
4- Görev yetki ve sorumlulukları ile ilgili Belediye dışı resmi kurum ve kuruluşların taleplerini değerlendirmek ve sonuçlandırmak.  

Kaçak Yapı İle İlgili
1-    Zabıta Müdürlüğü tarafından veya Zabıta Müdürlüğü personelleri ile birlikte yapılan denetimler sırasında tespit edilen ruhsatsız yapılara zabıta memurları ile birlikte yapı durdurma tutanağı düzenlemek, 3194 sayılı İmar Kanunu’na uygun olarak ilgililerine tebliğ etmek,
•       Yapı durdurma tutanağı düzenlenen yapılarla ilgili olarak 3194 sayılı İmar Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince, belediye encümenince idari para cezalarının verilmesi için süresi içinde gerekli yazışmaları yapmak,
•       3194 sayılı İmar Kanunu gereğince Belediye Encümeni tarafından verilen idari para cezalarının tahsil edilmesi için Encümen Kararlarını Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne göndermek,
•       3194 sayılı İmar Kanunu gereğince, belediye encümenince yıkım kararlarının alınması için süresi içinde gerekli yazışmaları yapmak,
•       İmar mevzuatına aykırı yapılan yapılar hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 184.maddesi gereğince Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulması için süresi içinde gerekli yazışmaları yapmak,
•       Müdürlük görev alanı ile ilgili olarak alınmış olan Encümen Kararları’nın ilgilisine süresi içinde tebliğini sağlamak,
2-    Yapı Denetim Servisi tarafından ruhsat ve eklerine aykırı olarak yapılan imalatlarla ilgili tespitlerin “yapı tespit ve inceleme tutanağı” ile bildirilmesi üzerine Zabıta memuru ile birlikte yapı durdurma tutanağı düzenlemek, 3194 sayılı İmar Kanunu’na uygun olarak tebliğ etmek,
3-    Zabıta Müdürlüğü tarafından veya saha kontrolleri sırasında tespit edilen bir kısmı veya tamamı yıkılacak derecede tehlikeli hale gelmiş olan mail-i inhidam yapılar ile metruk yapıların kontrol ve denetimini yapmak, bu yapılar hakkında teknik rapor düzenlemek ve 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 39.maddesi gereğince gerekli işlemleri yürütmek,
4-    Yıkım programına alınan yapılar için ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla gerekli yazışmaları yapmak,
5-    Belediye Encümeni tarafından yıkım kararı alınan ve Fen İşleri Müdürlüğü’nün imkanları ile yıkımı yapılamayan yapıların ihale yolu ile yıkımı için keşif, şartname ve sözleşmelerini hazırlamak; bu tür binaların yıkılması için ihale onayı almak ve ihaleyi gerçekleştirmek, ihale ile ilgili ihale sürecindeki tüm işlemlerin ihale mevzuatına göre yürütülmesini ve yıkım işleminin sonuçlandırılmasını sağlamak,
6-    Yapı ruhsatı alındıktan sonra 2 yıl içerisinde inşaatına başlanmayan yapılar, inşaatına başlanıp da 5 yıl içerisinde tamamlanmayan veya yapı müteahhidi, şantiye şefi, yapı denetim kuruluşu, vs. istifaları ve yapı denetim firmasının faaliyetlerinin durdurulması nedeni ile ruhsatı hükümsüz hale gelen yapılar, yapı kullanma izin belgesi mevcut yapılar ve yapı ruhsatı mevcut yapılarla ilgili İmar Kanunu gereğince herhangi bir işlem yapılması durumunda, talep gelmesi halinde İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne bilgi verilmek,
7-    Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yetkilendirilmesi halinde, 6306 sayılı kanun kapsamında riskli yapıların tespitini yapmak/yaptırmak, ilgili kurum ve kuruluşlarla gerekli yazışmaları yapmak, Zabıta Müdürlüğü ile birlikte riskli yapıların tahliye edilmesi, Zabıta Müdürlüğü ile birlikte tespiti yapılmış olan riskli yapıların mühürlenmesi,
8-    Görev yetki ve sorumlulukları ile ilgili Vatandaş (özel ve tüzel kişiler) şikayet ve taleplerini değerlendirmek ve sonuçlandırmak,
9-    Görev yetki ve sorumlulukları ile ilgili Belediye dışı resmi kurum ve kuruluşların taleplerini değerlendirmek ve sonuçlandırmak

#cayirovabld