Zabıta Müdürlüğü

Görev ve Çalışma Yönetmeliği PDF

• Kanun, kararname, tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen mevzuat, yükümlülük ve görev tanımı çerçevesinde verilen görevler ile Belediye Encümenince alınan kararlar ve Belediye meclisinde kabul edilen tenbihnameler doğrultusunda verilen görevleri ifa etmek ve uygulamak, İlçemiz hudutları dahilinde her türlü işyeri denetim ve kontrolünü yaparak ruhsat işlemlerini sonuçlandırmak Zabıta Müdürlüğümüz görev ve sorumlulukları arasında bulunur.
• Müdürlüğümüz görev ve tanımları aşağıda özet olarak çıkarılmış olup, denetim ve çalışmalar bu kapsamda yapılmaktadır. İŞ TANIMLARI
• Ruhsat İşlemleri: İlçemiz sınırları içerisinde sıhhi, umuma açık yerler ile 2. ve 3. sınıf Gayri Sıhhi Müesseseleri ruhsatlandırmak.
• İşyeri Denetimleri: İlçemiz sınırları içerisindeki sıhhi, umuma açık yerler ile 2. ve 3. Sınıf Gayri Sıhhi Müesseseleri denetlemek ve ruhsatlandırılmasını sağlamak.
• Genel Tahkikat ve Evrak Takip: Kamu Kuruluşlarından gelen ve dilekçe ile yardım talebinde bulunanların tahkikatlarını yaparak tutanaklarını düzenlemek; Meclis ve Encümenden çıkan kararların takibi ve tebliğ edilmesi gereken evrakların tebligatlarını yapmak.
• İmar ve Çevre Denetimi: İlçemiz sınırları içerisindeki inşaatların kontrollerinde, kaçak ve izinsiz yapıların tespiti yapılarak, İmar ve şehircilik müdürlüğü teknik elemanları ile birlikte yasal işlem yapmak. 775 sayılı Gecekondu Kanunu kapsamına giren faaliyetlere mani olmak ve yıktırmak; yıkılma tehlikesi bulunan ancak sahiplerine ulaşılamayan metruk binaların tespitinin teknik personelle birlikte yapılarak, Maili İnhitam raporu düzenlenerek yıktırılmasını sağlamak. Görüntü Kirliliği oluşturan her türlü tabela, afiş ve yapıların giderilmesini sağlamak.
• Şikâyet Takip: Başkanlık, Beyaz Masa ve Müdürlüğümüze gelen telefon, sözlü ve yazılı şikâyetlerin takibini yaparak sonuçlandırmak.
• Pazar Kontrol: İlçemiz sınırları içerisinde kurulan semt pazarlarının nizam ve intizamını sağlayarak tertip, düzen, denetim ve kontrolünü yapmak.
• Seyyar Takip: İlçemiz sınırları içerisinde izinsiz satış yapan ve haksız rekabete sebebiyet veren seyyar satıcılara müdahale ederek men etmek.
• Müdürlükler Arası Koordinasyon: Müdürlüğümüze gelen ve diğer birimleri ilgilendiren şikâyetlerin çözümünde birimler ile koordinasyon sağlanarak sonuçlandırmak ve birimler arası iletişimi sağlamak, gerektiğinde araç ve personel desteği sağlamak.
• Nöbetçi Ekip: Hafta içi günlerde mesai saatleri dışı nöbet saatleri ile resmi tatil ve hafta sonu günlerinde, Müdürlüğümüz görev alanına giren belediye suçlarının işlenmesini engellemek, suç işleyenler hakkında yasal işlem başlatmak.
• Kontrol Denetim Ekibi: Müdürlüğümüz görev alanına giren Belediye suçlarının işlenmesini engellemek, suç işleyenler hakkında yasal işlem başlatmak ve takibini yapmak.

#cayirovabld