Emlak İstimlak Müdürlüğü

Müdürlüğün Görevleri:
1. Mevzuata uygun olarak, Belediye mülkiyetindeki taşınmazların satış, trampa, tahsis, kiralanması ve bunlar üzerinde sınırlı ayni hak tesis edilmesine ilişkin işlemleri yürütmek.
2. Şüyulu yerlerin rıza en veya mahkeme yoluyla şüyusunun giderilmesini temin etmek ve satışlara iştiraki sağlamak.
3. Belediyeye ait veya tasarrufundaki taşınmaz malları, tesisleri, büfe ve büfe yerlerini kiraya verme, ecri misil ve tahliyesine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.
4. Taşınmaz satışı, tahsisi, trampası ve sınırlı ayni hak tesisine ilişkin tapu dairelerindeki tüm işlemleri yerine getirmek.
5. 5393,3194,2981,3290,3366,775,2886,2942,4650 sayılı yasalar ve diğer yasalar çerçevesinde taşınmaz mal alımı ve kamulaştırma işlemleri ile Belediye Başkanınca verilen diğer görevleri yürütmek.
6. 2886 sayılı yasa hükümlerine göre müstakil veya hisseli taşınmazların satış işlemlerini hazırlamak ve sonuçlandırmak.
7. Belediyenin hissedarı bulunduğu gayrimenkullerin; 3194 sayılı yasanın 17. maddesine göre parsel hissedarlarına hisse satışını yapmak, kamulaştırma kanunu kapsamındaki kıymet takdir ve diğer komisyonların kurulmasını sağlamak.
8. İmar planı uygulamasında yol, yeşil alan veya kamuya tahsisli yerler üzerinde kalan gecekondu sahiplerine arsa tahsisi işlemlerini yürütmek.
9. Kira ve ecri misil ödemelerini takip etmek, ödenmeyen kiraların tahsilini sağlamak, kira sözleşmelerini / şartnamelerini hazırlamak, sözleşme/şartname hükümlerine uyulup uyulmadığını kontrol etmek, uymayanların tahliyesini temin için ilgili birimleri bilgilendirmek.
10. Belediye hizmetleri için gerekli her türlü taşınmaz mal kiralamak, kiraladığı taşınmazları diğer belediye birimlerinin kullanımına sunmak.
11. Kamu yararının gerektiği hallerde, gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerinin mülkiyetinde bulunan taşınmaz mallarının Çayırova Belediyesince kamulaştırılmasında yapılacak işlemleri, kamulaştırma bedelinin hesaplanmasını, taşınmaz malın ve irtifak hakkının idare adına tescilini, kullanılmayan taşınmaz malın geri verilmesini idareler arasında taşınmaz malların devir işlemlerini, karşılıklı hak ve yükümlülükler ile bunlara dayalı uyuşmazlıkların çözüm usul ve yöntemlerinin belirlenmesini sağlamak.
12. Kiracılardan teminat (teminat mektubu, hazine bonosu v.b.) almak, aldığı kıymetli evrakı saklanmak üzere Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne göndermek, taahhüdünü yerine getirmeyenlerin teminatını nakde çevrilmesini temin etmek.
13. Kamulaştırılacak saha içinde (yol, yeşil alan, pazar yeri gibi) kamulaştırmaya tabi tesisi olup, olmadığını varsa plan üzerinde tespitini istemek. Kamulaştırılacak alanların çaplarının çıkarılıp, tapu kayıtlarını temin etmek, Kamulaştırılacak yerin kıymet takdirini yaptırmak ve işlemlerini sonuçlandırmak.
14. Kamulaştırma tebliğ, ferağ, tescil, tahliye, iş ve işlemlerini yürütmek, sonuçlanmasını temin etmek.
15. Müdürlüğün görev alanlarına giren konularda yazışmaların düzenli yürümesini sağlamak, gelen giden evrak kaydını yapmak, ilgili birimlere havalesini sağlamak, arşivini tutmak.
16. Çalışma konusuna dayalı işler için performans ve faaliyet raporu hazırlamak, Belediyenin stratejik hedeflerine yönelik alt amaçları, programları, projeleri belirlemek.
17. Çalışma alanına giren ve Başkanlık Makamınca verilen diğer görevleri yapmak ile görevli ve yetkilidir. Müdürlük Yetkisi Emlak İstimlak Müdürlüğü, Belediye Başkan veya Yardımcısınca verilen ve bu yönetmelikte tarif edilen görevler ile ilgili yasalarda belirtilen görevleri gereken özen ve çabuklukla yapmak ve yürütmekle, kendisine verilen görevleri yürütürken, işlemlerini kanun, tüzük, yönetmelik, kararname, genelge ve tebliğlere uygun olarak yapmak ve neticelendirmekten sorumludur.

Müdürün Görev, Yetki ve Sorumluluğu
1. Görev ve Sorumlulukları Emlak İstimlak Müdürlüğünün asli olan hizmetlerinin neler olduğunu tespit edip, personeli ile görev dağılımını yaparak çalışmaları kontrol etmek.
2. Belediyeye ait yerler üzerinde Belediyenin bütün haklarını korumak ve Belediyeye ait kiraya verilen bütün yerlerin kayıtlarını tutturmak, gerekli mukavele ve şartnameleri hazırlatmak, bu yerlerin kiralarını zamanında tahsilini sağlamak ve kiracılarla iyi ilişkiler kurmak, anlaşmazlıkları belediye hukukçusuna iletmek.
3. Gerektiğinde belediye adına mülk kiralama yazışmalarını ve ihale dosyasını hazırlatmak.
4. Müdürlüğü ile ilgili projeler hakkında idareye bilgi vermek, maliyet hesabı yaptırarak onaylanan projenin hayata geçirilmesini sağlamak.
5. Müdürlüğün her türlü teknik ve idari işlerinin kanun, talimat, bildiri ve genelgeler çerçevesinde en iyi şekilde sevk ve idare edilmesini sağlamak.
6. Teknik elemanlar ve memurlar arasında görev bölümü yaparak yetki ve sorumluluk vermek suretiyle işlerin daha randımanlı yürütülmesini sağlamak.
7. Uygulama çalışmalarına yönelik yenilikleri gerekli araştırmalar, ön incelemeler yaptırarak idareye sunar, maliyet hesapları yaptırarak onaylanan projelerin hayata geçirilmesini sağlar.
8. Tahakkuku yapılan faturaları kontrol eder ve onaylar.
9. Haftalık faaliyet raporlarını hazırlanmasını sağlar ve bu raporların kontrolünü yapar.
10. Harcama yetkilisi olarak müdürlüğün ihtiyaçlarının temini, harcamaların gerçekleştirilmesi ve kontrolünü sağlar.
11. Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili kişidir. Müdürlüğün her türlü çalışmalarını denetler.
12. Vatandaş şikayet ve taleplerini değerlendirir.
13. Birim müdürleri toplantısına katılır.
14. Birim içi haftanın değerlendirme toplantısını yürütür.
15. Emlak İstimlâk Müdürlüğünün Harcama Yetkilisi ve Müdürlük personelinin 1. Sicil ve Disiplin Amiridir.
16. Kendisine bağlı personelin verimli çalışması için gerektiğinde hizmet içi eğitim verdirir, personeli doğru yönlendirip, düzeni sağlar.
17. Belediyenin diğer tüm müdürlükleri ile Emlak İstimlak Müdürlüğü arasındaki diyalogları sağlar.
18. Müdürlük personelinin devam/devamsızlığını kontrol eder.
19. Yazışmaların kontrolünü yapar.
20. Personelin disiplin ve sicil amirliği görevini yerine getirir.
21. Müdürlük bütçe ve faaliyet raporunu hazırlatır.
22. Üstlerinden aldığı emir ve görevleri yerine getirir.
23. Bağlı olduğu Başkan Yardımcısına karşı sorumludur.
24. Görev tanımlarında 17 maddeden oluşan tüm görevlerinin takibini yapmak veya
yaptırtmakla sorumludur.

#cayirovabld